Małopolska: młodzi = bezrobotni

• Co piąty bierny zawodowo Polak ma mniej niż 25 lat. 
• Największy odsetek bezrobotnej młodzieży jest w  Małopolskie, Lubelszczyźnie i Podkarpaciu


 

Z badań BAEL (Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności) wynika, że w ostatnim kwartale 2015 r. tylko co trzeci młody Polak (33,2 proc. osób 15-25 lat) był aktywny zawodowo, czyli pracował lub – mimo bezrobocia – aktywnie poszukiwał zatrudnienia i był gotowy do jego podjęcia. W grupach starszych ten odsetek wyniósł 85,4 proc. wśród 25-34 latków i 87,7 proc. między 35 a 44 rokiem życia.

Badania wskazują, że główną przyczyną niskiej aktywności młodych Polaków jest odkładanie wejścia na rynek pracy ze względu na kontynuowanie nauki. Osoby poniżej 25 roku życia stanowią aż 20,8 proc. wszystkich biernych zawodowo Polaków, ich liczba w badanym okresie wyniosła prawie 2,8 mln osób.

Bierni zawodowo czyli ci, którzy nie pracują, ani nie poszukują zatrudnienia, jak również nie są gotowi do jego podjęcia.

Z kolei, gdy spojrzymy na wskaźnik zatrudnienia, to poza seniorami (7,5 proc.), wśród młodych jest on najniższy – 26,5 proc.

Problem młodych bezrobotnych to nie tylko Polska domena. To problem europejski. 

Według Eurostatu pod koniec 2015 na terenie całej UE żyło prawie 4,5 mln osób bezrobotnych poniżej 25 roku życia. Średnia unijna wyniosła 19,7 proc., a w Polsce było to niewiele więcej bo 20,5 proc.

W czołówce państw z najniższymi odsetkami młodych bez pracy znalazły się Niemcy (7 proc.), Dania (10,3 proc.) i Czechy (10,9 proc.). Z kolei największy problem w tym obszarze ma Grecja (48,6 proc.), Hiszpania (46 proc.) oraz Chorwacja (44,1 proc.).

 

Źródło: Impel
rysunek- Źródło: Impel

 

W województwie małopolskim mapa bezrobocia jest oczywiście różna. Od najmniejszego nieco powyżej 4% w mieście Krakowie, do ponad 16% w powiecie dąbrowskim i ponad 14% w powiecie nowosądeckim (bez Nowego Sącza – 8%)  i limanowskim. 


 

Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) – prowadzone od maja 1992 r. zgodnie z metodyką Międzynarodowej Organizacji Pracy co kwartał przez Główny Urząd Statystyczny badanie polegające na ankietowaniu ogólnopolskiej próby gospodarstw domowych. Jest to specyficzne badanie panelowe, w którym w każdej kolejnej fali badania wymieniana jest 1/4 składu próby (tzw. panel rotacyjny).

Badanie zgodne z metodyką Międzynarodowej Organizacji Pracy zapewnia porównywalność uzyskanych danych w skali międzynarodowej. Badania dotyczą reprezentatywnej próby osób w wieku 15 i więcej lat. W trakcie BAEL zostaje ustalona liczba osób aktywnych zawodowo, równa sumie pracujących i bezrobotnych. Wyszczególniona jest również grupa biernych zawodowo czyli tych, których nie sklasyfikowano ani jako pracujących ani jako bezrobotnych.

Zgodnie z metodyką BAEL pracującymi są osoby, które w badanym tygodniu co najmniej przez 1 godzinę wykonywały pracę zarobkową, tzn. prowadziły własną działalność gospodarczą, były zatrudnione w charakterze pracownika najemnego na podstawie stosunku pracy, pomagały bez umownego wynagrodzenia w prowadzeniu rodzinnej działalności gospodarczej lub uczyły się zawodu otrzymując wynagrodzenie. Osoby, które akurat nie pracowały z powodu urlopu, choroby lub innych powodów (do 3 miesięcy lub powyżej 3 miesięcy przy równoczesnym otrzymywaniu co najmniej 50% wynagrodzenia) również są zaliczane do pracujących.

Aby osoba została uznana za bezrobotną według BAEL, musi spełniać następujące warunki łącznie:

  • być w wieku 15-74 lata,
  • nie pracować w okresie badanego tygodnia,
  • aktywnie poszukiwać pracy (konkretne działania w okresie 4 tygodni przed badaniem, wliczając w to tydzień badania),
  • być gotowa do podjęcia pracy w ciągu dwóch tygodni po przeprowadzeniu badania.

Do bezrobotnych zalicza się także osoby, które znalazły pracę, czekają na jej rozpoczęcie (do 3 miesięcy) i jednocześnie deklarowały chęć jej podjęcia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.